Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα …

[ … ] Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, οι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, οι ιεροί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και οι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Οι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίοι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Ποίοι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες οι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· [ … ]

Αλέξανδρου Υψηλάντη,
«Επαναστατική προκήρυξη – Μάχου Yπέρ Πίστεως και Πατρίδος» (απόσπασμα)

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Presentism – Wikipedia

Gatehouse – Wikipedia

Dark Ages – Wikipedia

Adam Worth – Wikipedia

Beelzebub – Wikipedia

Rock castle – Wikipedia

Byzantine Empire under the Angelos dynasty – Wikipedia

Classification of demons – Wikipedia

Pausanias (geographer) – Wikipedia

Baldwin I, Latin Emperor – Wikipedia

Barbican – Wikipedia

Kevin Kline – Wikipedia

Philopoemen – Wikipedia

Melankomas – Wikipedia

Minoan chronology – Wikipedia

Nuova Cronica – Wikipedia

Arch of Hadrian (Athens) – Wikipedia

Alexander of Abonoteichus – Wikipedia

Amos Bronson Alcott – Wikipedia

Bohemond I of Antioch – Wikipedia

Migration Period – Wikipedia

Gatehouse – Wikipedia

Tootsie – Wikipedia

Car boot sale – Wikipedia

Arrhichion – Wikipedia

Iphicrates – Wikipedia

Mohonk Mountain House – Wikipedia

Antoninus Pius – Wikipedia

Morning

Pablo Neruda

Naked you are simple as one of your hands;
Smooth, earthy, small, transparent, round.
You΄ve moon-lines, apple pathways
Naked you are slender as a naked grain of wheat.

Naked you are blue as a night in Cuba;
you΄ve vines and stars in your hair.
Naked you are spacious and yellow
as summer in a golden church.

Naked you are tiny as one of your nails;
curved, subtle, rosy, till the day is born,
and you withdraw to the underground world.

As if down a long tunnel of clothing and of chores;
your clear light dims, gets dressed, drops its leaves,
and becomes a naked hand again.